• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Báo cáo tài chính

Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán chho năm tài chính kết thúc 31/12.2018

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Tổng công ty.

2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.

3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

file
Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2017 - của Tổng công ty HUD file
Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2016

Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, năm 2016.

file
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2016

Báo cáo Tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Năm 2016

file
Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2015

Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, năm 2015.

file
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2015

Báo cáo Tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Năm 2015

file